DC Characters Group

DC Characters Group

Taken at Comikaze Expo 2013.