Thor, Loki, and Son Goku

Thor, Loki, and Son Goku

Can Goku lift mjolnir? Taken at Anime Expo 2015.