Mortal Kombat's Sub Zero

Mortal Kombat's Sub Zero

Taken at Anime Expo 2014.