Starcraft's Alexei Stukov

Starcraft's Alexei Stukov

Taken at BlizzCon 2013.